Charter and general terms

 

Charter

Inleiding

Het doel van dit charter is het preciseren van de deontologische en veiligheidsregels en de gebruiksvoorwaarden van de carpoolingdienst PassPass Carpooling. Het charter wordt opgelegd aan alle gebruikers van PassPass Carpooling. Elke carpooler aanvaardt de gebruiksvoorwaarden op het moment dat hij zich inschrijft op de site, ongeacht het feit of hij bestuurder of passagier is.

Artikel 1 | Verbintenissen van de gebruikers

Gedrag op de website.

De gebruikers verbinden zich ertoe geen lasterlijke, beledigende of schade aan derden veroorzakende informatie te verspreiden.
Ze verbinden zich er eveneens toe geen verwarring te zaaien door zich de naam of de bijnaam van andere personen onrechtmatig toe te eigenen. De website zal ten persoonlijke titel gebruikt worden en zonder winstoogmerk.

Veiligheid en wegcode

De bestuurder verklaart het recht te hebben om een voertuig te besturen en heeft bij voorkeur zijn verzekeraar ingelicht over zijn intentie om aan carpoolen te doen.
Elke bestuurder garandeert dat het gebruikte voertuig in perfecte gebruiks- en onderhoudsstaat (technisch gekeurd) en conform de van kracht zijnde reglementering is.
De bestuurder verbindt zich ertoe de wegcode en de personen die met hem meerijden te respecteren, en voorzichtig te rijden.
Als de eigenaar van de auto een passagier laat rijden, moet hij gecontroleerd hebben of deze persoon met de auto mag rijden (rijbewijs) en er zich van vergewissen dat de verzekering aanvaardt dat andere personen, eventueel een jonge bestuurder, met de auto rijden.
Wanneer een passagier wordt opgehaald, moeten de bestuurder en de passagier de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf of de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen.

Verzekering

Er is geen specifieke verzekering nodig om te carpoolen zolang de bijdrage van de passagiers lager is dan de kost van het gedeelde traject (de bestuurder mag geen winst maken).
De carpoolers zijn verzekerd via de BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) van de bestuurder die de lichamelijke en materiële schade van de passagiers dekt. Als het om een woon-werktraject gaat, worden de bestuurders en passagiers overigens gedekt door de verzekering tegen ongevallen op het woon-werktraject. Dan gelden met andere woorden dezelfde rechten als bij een arbeidsongeval.
Weet dat het gewone verzekeringsregime voor het woon-werktraject ook de redelijke omwegen dekt die gemaakt worden om passagiers op te halen of af te zetten. Er moet kunnen bewezen worden dat de bestuurder op weg van of naar zijn werk was en dat hij gewoon een omweg heeft gemaakt voor zijn passagier. De inschrijving op onze carpooldiensten kan als bewijs dienen.
Andere verzekeringen kunnen voor meer comfort zorgen maar zijn niet wettelijk verplicht. De meest courante is de 'familiale' verzekering. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u als passagier schade berokkent aan het voertuig van uw chauffeur. In dat geval kunt u de familiale verzekering laten tussenkomen.

Respect

De carpoolers verbinden zich ertoe een correcte taal te gebruiken en zich correct te gedragen. Obscene, vulgaire, gewelddadige of beledigende taal is totaal verboden.
De carpoolers verbinden zich ertoe deel te nemen aan de ontwikkeling van een betrouwbaar en kwalitatief carpoolnetwerk, onder andere door hun medecarpooler schriftelijk te beoordelen.

Vertrouwen

Naar aanleiding van een verplaatsing moeten de bestuurder en de passagier(s) hun identiteiten aantonen als één van hen daarom vraagt. Bovendien moet de bestuurder kunnen bewijzen dat hij wel degelijk een rijbewijs heeft en dat het voertuig naar behoren is verzekerd. Deze informatie, met name de geldigheid van het verzekeringsattest, wordt niet gecontroleerd bij de inschrijving op PassPass Carpooling.

Stiptheid

De carpoolers verbinden zich ertoe zich te houden aan de trajecten onder de afgesproken voorwaarden en de medecarpoolers zo snel mogelijk te verwittigen als ze op voorhand weten dat ze de afspraken niet zullen kunnen naleven.

Comfort

Carpoolen betekent ook een moment delen met andere mensen. Dat is niet per se eenvoudig en kan overkomen als een beknotting van de vrijheid. Als u de gewoontes van de andere of de anderen niet kent, laat de bestuurder dan het gesprek op gang brengen als hij dat wenst, want het is zijn privéruimte en hij kiest de verwelkomingsmodaliteiten.

Artikel 2 | Verbintenissen

Via PassPass Carpooling kunnen bestuurders en passagiers die een gelijkaardig traject afleggen en de bijbehorende vervoerskosten willen delen, met elkaar in contact gebracht worden. Het is de bedoeling dat deze service toegepast wordt op trajecten over heel Frankrijk en Europa. PassPass Carpooling verbindt zich ertoe om, voor zover zijn middelen dat toelaten, bij te dragen tot het creëren en verder ontwikkelen van een betrouwbaar, veilig en comfortabel carpoolnetwerk. Om een hoogkwalitatieve service te verzekeren, behoudt PassPass Carpooling zich het recht voor om de toegangsrechten van eender welke persoon die de geest van de service ondermijnt of niet respecteert, uit te sluiten of te beperken. Deze visie van het charter kan door PassPass Carpooling herzien worden om mee te evolueren met de diensten. Het charter kan op elk moment en zonder kennisgeving aangepast worden.

Artikel 3 | Verantwoordelijkheden

De gebruikers van de carpoolingwebsite erkennen te handelen onder hun eigen verantwoordelijkheid, wat betekent dat PassPass Carpooling geen enkele garantie biedt of geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt, in het bijzonder bij schade die veroorzaakt wordt naar aanleiding van een contact via de software, tijdens een traject. PassPass Carpooling verbindt zich er echter wel toe de kwaliteit van de inschrijvingen op de site regelmatig te controleren en op die manier elke bestuurder en elke passagier te kwalificeren om alle ongemak te vermijden. Deze kwalificatie houdt echter pas helemaal steek dankzij de mening van de gebruikers zelf die zich ertoe verbinden hun medecarpoolers regelmatig te beoordelen. De rol van PassPass Carpooling beperkt zich tot het bewaren van de 'contactgegevens' van de personen die de website wensen te gebruiken om in contact te komen met mensen die volledig of gedeeltelijk hetzelfde traject afleggen.
De contactgegevens moeten op twee verschillende manieren begrepen worden :

- postadressen en telefoonnummers

- GPS-coördinaten voor wie de mobiele applicatie gebruikt

Het traject en het verloop ervan worden niet door PassPass Carpooling of zijn partners georganiseerd. Zij creëren alleen de voorwaarden waaronder de carpoolers met elkaar in contact worden gebracht en stimuleren oplossingen om het carpoolen verder te ontwikkelen. De carpoolafspraak vloeit uitsluitend voort uit het akkoord dat werd gemaakt tussen de bestuurder en de passagiers via PassPass Carpooling.

Artikel 4 |Beschikbaarheden van de service

PassPass Carpooling streeft ernaar een toegankelijke website ter beschikking te stellen van de gebruikers en dit volgens de regels van de kunst.
PassPass Carpooling kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van het carpoolingplatform. PassPass Carpooling kan ertoe gebracht worden de website aan te passen, op te schorten, of te onderbreken, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Artikel 5 |Inschrijvingen

Inschrijven kan alleen online. Door in te schrijven aanvaarden de bestuurder en de passagier(s) het charter, en verbinden ze zich ertoe juiste gegevens door te geven en deze regelmatig te updaten.

Artikel 6 | Minderjarigen

De ouders en wettelijke voogden van minderjarigen blijven volledig aansprakelijk als deze laatste aan carpooling doen. Minderjarigen kunnen zich bijgevolg pas inschrijven nadat hun ouders daar het akkoord voor hebben gegeven.

Artikel 7 | Instant traject

In het bijzondere geval van een onverwijlde aanvraag voor een onmiddellijk vertrek, en dus om geen tijd te verliezen, wordt er geen bevestiging gevraagd aan de passagier als er een bestuurder wordt gevonden die voldoet aan zijn aanvraag. Zijn voorafgaandelijk akkoord zit dus in de onverwijlde aanvraag.

Artikel 8| Dieren en bagage

Dieren en bagage kunnen worden meegenomen mits dat vooraf wordt afgesproken tussen de bestuurder en de passagier(s). De gegevens over dit onderwerp waarnaar bij de inschrijving gevraagd wordt, moeten aan beide zijden correct zijn ingevuld.

Artikel 9 |Deelname in de kosten

Het gebruik van het PassPass Carpooling-platform is gratis.
Een bestuurder kan zijn passagiers vragen om een deelname in de kosten (vergoeding) maar hij mag geen winst maken op zijn traject. Hij mag dus een vergoeding ontvangen die lager is dan de kosten volgens het in voege zijnde fiscale barema (tussen € 0,30 en € 0,60 per kilometer in 2015).
Als dat niet het geval is, riskeert hij te worden aanzien als een bezoldigde vervoerder van personen, een activiteit die onderworpen is aan beroepsverzekeringen en aan een specifiek fiscaal en reglementair kader. Het voorstel van € 0,08 per km is gebaseerd op het delen door vier van 32 eurocent en behoedt u voor alle eventuele problemen met de fiscus of met de verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 10 | Bewaring van de gegevens

De contactgegevens van bij de inschrijving worden opgeslagen tot de gebruiker ervoor kiest om zich uit te schrijven. Na een termijn van twee jaar kunnen bepaalde niet-essentiële gegevens in elk geval gewist of verplaatst worden (bijvoorbeeld oude trajecten) en zullen deze dus niet meer online geraadpleegd kunnen worden. Bepaalde gegevens kunnen door de organisatoren bewaard worden in een andere database die niet online toegankelijk is, en dit uitsluitend voor statistische doeleinden of voor gebruik met betrekking tot het carpoolen. Ze worden in geen geval gebruikt voor commerciële of marketingdoeleinden die geen betrekking zouden hebben op het carpoolen.
De geolokalisatiegegevens worden nooit bewaard, met uitzondering van de laatst gekende positie die met toestemming van de gebruiker door de website of de mobiele applicaties wordt meegedeeld.

Artikel 11 | Computersysteem en vrijheid

De gebruikers van de PassPass Carpooling-diensten beschikken over een recht tot toegang, rechtzetting, wijziging en verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen in bepaalde situaties en met respectieve toestemming toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens van een andere carpooler (gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, reisvoorwaarden, persoonlijke voorkeuren) om het met elkaar in contact brengen te faciliteren of het gebruikscomfort van het platform te verbeteren.
Het is aan de carpoolers om de veiligheidsmaatregelen te treffen die nodig zijn voor de beveiliging van hun wachtwoord. In geval van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord door een derde, moet de carpooler onmiddellijk contact opnemen met PassPass Carpooling zodat de account geblokkeerd kan worden, het wachtwoord gewijzigd kan worden of een nieuwe account aangemaakt kan worden.